Privacy

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. VG-ORTH gebruikt deze cookies om de website nog gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De meeste cookies zijn session-cookies, die na uw bezoek automatisch worden verwijderd.

Gebruiksovereenkomst

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen VG-ORTH GmbH & Co KG. (hierna “VG-ORTH”) en de bezoeker van de website (hierna “de gebruiker”). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten. Zie de hierna volgende gebruiksvoorwaarden van de website.

Gebruiksvoorwaarden website / informatie

Alle informatie, teksten, documenten (zoals jaarverslagen, milieurapporten, persberichten, technische specificaties, foto’s, grafieken, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, productbeschrijvingen e.d.), tekeningen, programma’s, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, tekeningen, rangschikkingen, producten en/of diensten (hierna “de informatie”) die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan VG-ORTH, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande auteursrechtelijke informatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van VG-ORTH de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan, met inbegrip van contactgegevens, is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, VG-ORTH is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als inhoud, bevatten. VG-ORTH noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. VG-ORTH is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak.

VG-ORTH is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien VG-ORTH van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.